Sasha
Samburu National Reserve
Samburu National Reserve
Samburu National Reserve
Samburu National Reserve
Samburu Kids
Samburu Kids
Daniel
Asman
Peter Mwathi
Malika
Fatuma
Ephraim Chege
Jackson
Abdallah's Boy
Abdallah's Boy
Francis
Samson
Abdallah's Boy
Samburu Shepard Boy
Samburu Shepard Boy
Abdallah
Samburu Tribe Woman
Samburu Tribe Woman
Samburu Tribe Woman
Samburu Tribe Woman
David
Jenny

Portraits